GRATIS VERZENDING OP ALLE ORERS BOVEN DE €50.
(0)

De hierin opgenomen voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") hebben betrekking op de toegang tot en het gebruik van de website. Door gebruik te maken van de website accepteert de gebruiker volledig en volledig de Gebruiksvoorwaarden. Het is belangrijk om deze Gebruiksvoorwaarden samen met ons Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden te lezen.

1. ALGEMEEN

U erkent en stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid, de volledige en exclusieve overeenkomst vormen tussen ons met betrekking tot uw gebruik van de website, en dat ze alle eerdere voorstellen, overeenkomsten of andere communicatie vervangen en regelen.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen door de wijzigingen op de website te plaatsen. Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Door de website te blijven gebruiken, stemt u in met al dergelijke voorwaarden. Wij kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, een einde maken aan enig recht dat door deze Algemene Voorwaarden wordt verleend. U dient onmiddellijk te voldoen aan enige beëindiging of andere kennisgeving, inclusief, indien van toepassing, door het gebruik van de website te staken.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden uitgelegd als het creëren van een agentschap, partnerschap of andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen ons. Ons recht om uw nakoming van enige bepaling hierin te eisen, doet geen afbreuk aan het volledige recht om op enig moment daarna zodanige nakoming te eisen, noch zal ons afzien van een schending van enige bepaling hierin worden beschouwd als een afstand van de bepaling zelf. In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden onder enige toepasselijke wet of zo wordt verklaard door een toepasselijke gerechtelijke beslissing, zal dergelijke onuitvoerbaarheid of ongeldigheid deze Algemene Voorwaarden als geheel niet onuitvoerbaar of ongeldig maken. We zullen deze bepaling wijzigen of vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die, voor zover mogelijk, onze oorspronkelijke doelstellingen en intenties weerspiegelt zoals vermeld in de oorspronkelijke bepaling.

2. JUISTHEID VAN INFORMATIE

We streven ernaar om zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van onze producten en diensten op de website. Echter, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we niet garanderen dat de productbeschrijvingen, prijzen van producten en diensten, openingstijden of andere inhoud die beschikbaar is op de website, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

3. BEPERKTE LICENTIE

Wij verlenen u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot de website en deze voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Houd er rekening mee dat u de website of enig gedeelte daarvan niet mag kaderen of framingtechnieken mag gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De beperkte licentie zoals beschreven in dit artikel omvat niet het recht om: (i) de website of de inhoud ervan te wijzigen of te downloaden (behalve voor het cachen of zoals noodzakelijk om de inhoud te bekijken); (ii) de website of de inhoud ervan anders dan voor persoonlijk gebruik te gebruiken; (iii) afgeleide werken te creëren op basis van de website of de inhoud ervan; (iv) accountinformatie te verzamelen ten behoeve van een andere partij; (v) meta-tags of andere "verborgen tekst" te gebruiken met onze naam of handelsmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of (vi) softwarerobots, spinnen, crawlers of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens te gebruiken, of enige andere actie te ondernemen die een onredelijke last of belasting op onze infrastructuur kan leggen.

U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de startpagina van de website te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die naar onze website linkt, (i) mag naar onze inhoud linken, maar deze niet repliceren; (ii) mag niet impliceren dat wij dergelijke website of de daarin genoemde inhoud, producten of diensten onderschrijven; (iii) mag de relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel kan worden beschouwd, en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijden; (v) mag ons of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins beledigende of aanstootgevende manier weergeven, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; (vi) mag geen handelsmerken gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; (vii) mag niet linken naar een pagina van de website anders dan de startpagina. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat u een link naar de website verwijdert, en na ontvangst van een dergelijk verzoek dient u onmiddellijk de link te verwijderen.

Elk ongeoorloofd gebruik door u van de website beëindigt de beperkte licentie zoals beschreven in dit artikel, zonder afbreuk te doen aan enige andere rechtsmiddelen die door de toepasselijke wet worden geboden.

4. PRIVACY

Lees ons Privacybeleid door, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan de website, zodat u onze privacypraktijken begrijpt.

5. LINKS VAN DERDE PARTIJEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die via links op de website worden bereikt, noch voor pagina's buiten de website. De links op de website worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw gemak en vormen geen goedkeuring door ons, onze partners of gelieerde ondernemingen van de inhoud, producten, diensten of leveranciers waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van links naar externe websites of pagina's buiten de website is geheel voor uw eigen risico. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van en wij geven geen garantie met betrekking tot de aanbiedingen van externe websites of pagina's buiten de website, noch nemen wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, inhoud, producten of diensten van dergelijke websites en pagina's, inclusief, maar niet beperkt tot hun privacyverklaringen en algemene voorwaarden. U dient de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle externe websites en pagina's die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

6. INZENDINGEN

Wij verwelkomen vragen of feedback over de producten die u gebruikt of graag zou willen kopen, maar het is ons beleid om ongevraagde suggesties en ideeën te weigeren. Ondanks ons beleid met betrekking tot ongevraagde suggesties en ideeën worden alle vragen, feedback, suggesties, ideeën of andere informatie die u ons verstrekt (gezamenlijk "Inzendingen" genoemd), behandeld als niet-eigendomsrechten en niet-vertrouwelijk. Onder voorbehoud van de voorwaarden van ons Privacybeleid verleent u ons door het verzenden of plaatsen van een inzending hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om elke inzending te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, verkopen, toewijzen, vertalen, afgeleide werken van te maken, distribueren en tonen in welke vorm, media of technologie dan ook, zowel nu bekend als hierna ontwikkeld, alleen of als onderdeel van andere werken. U erkent ook dat uw inzending mogelijk niet wordt geretourneerd en dat wij uw inzending, en alle ideeën, concepten of knowhow daarin, voor elk doel kunnen gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren, distribueren en op de markt brengen van producten.

Indien u een inzending doet, verklaart en garandeert u dat u de rechten op uw inzending bezit of anderszins controleert. U verklaart en garandeert verder dat een dergelijke inzending geen softwarevirussen, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massaverzendingen of enige vorm van "spam" bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen

\als een persoon of entiteit, of ons op enigerlei wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van een inzending. U stemt ermee in ons te vrijwaren voor alle vorderingen die voortvloeien uit uw aanspraken op enige rechten in een inzending.

7. VERKLARINGEN EN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De website wordt "as is" aangeboden. Wij doen geen enkele expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de website, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel, tenzij dergelijke verklaringen en garanties niet wettelijk kunnen worden uitgesloten. U stemt ermee in dat wij onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk zullen zijn voor (a) onderbreking van de bedrijfsvoering; (b) vertragingen bij de toegang tot de website of onderbrekingen van de toegang tot de website; (c) het niet afleveren, verkeerd afleveren, beschadigen, vernietigen of anderszins wijzigen van gegevens; (d) verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit transacties met of aanwezigheid van links naar externe websites op de website; (e) computervirussen, systeemuitval of storingen die zich kunnen voordoen in verband met uw gebruik van de website, inclusief tijdens het maken van hyperlinks naar of van websites van derden; of (f) gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

8. VRIJWARING

U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor verlies, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, als gevolg van een vordering, actie of eis van een derde partij als gevolg van uw gebruik van de website. U stemt er ook mee in ons te vrijwaren voor verlies, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, als gevolg van uw gebruik van softwarerobots, spinnen, crawlers of vergelijkbare gegevensverzamelings- en extractietools, of enige andere actie die een onredelijke last of belasting op onze infrastructuur legt.

9. GESCHILLEN

Met betrekking tot geschillen over de website, uw rechten en verplichtingen en alle handelingen die worden overwogen in deze algemene voorwaarden, zullen deze worden beheerst door de wetten van Californië, alsof de algemene voorwaarden een contract waren dat volledig binnen Californië is aangegaan en uitgevoerd. Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan de website zal worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Californië, met dien verstande dat, voor zover u op enigerlei wijze inbreuk hebt gemaakt of gedreigd hebt inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten, wij 

kunnen streven naar een voorlopige voorziening of andere passende juridische maatregelen in Californië, en u stemt in met de exclusieve bevoegdheid en plaatsing in dergelijke rechtbanken. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de geldende regels van de American Arbitration Association. Het oordeel van de arbiter is bindend en kan worden ingeschreven als een vonnis in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal er geen arbitrage onder deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage die een andere partij bij deze overeenkomst betreft, hetzij via class action-arbitrageprocedures of anderszins.

10. AANKOOPBELEID

Alle producten die beschikbaar zijn op de website en eventuele monsters die aan u worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en/of professioneel gebruik. Door aankopen te doen op de website stemt u ermee in dat alle door u gekochte producten en/of monsters die u van ons heeft gekocht of anderszins heeft ontvangen, niet mogen worden verkocht of doorverkocht. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te annuleren en te weigeren. Wij behouden ons het recht voor, met of zonder kennisgeving, om bestellingen te verbieden die naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te zijn door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail op info@riceandglow.com

Auteursrecht ©2020 Rice & Glow. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.